سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 99

سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دولتی(هشتمین دوره آبان 99) +سوالات استخدامی آموزش و پرورش99 + آموزش و پرورش
سوالات استخدامی سال 99 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
سوالات استخدامی سال 99 سازمان امور عشایر ایران
سوالات استخدامی سال 99 اداره کل پزشکی قانونی
سوالات استخدامی سال 99 وزارت جهاد کشاورزی
سوالات استخدامی سال 99 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سوالات استخدامی سال 99 سازمان حفاظت محیط زیست
سوالات استخدامی سال 99 سازمان هواشناسی کشور
سوالات استخدامی سال 99 سازمان تبلیغات اسلامی
        

 
 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت 98


صفحه 11
جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون
1 کارشناس حقوقی
( (کد شغل 139
حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)
حقوق جزا (جزای عمومی، جزای اختصاصی (بهاستثنای جرایم علیه اشخاص) و آیین دادرسی کیفری)
حقوق عمومی (اداری و اساسی)
2
کارشناس تحلیلگر و برنامه-
نویس سیستم
( (کد شغل 178
تحلیل و طراحی سیستم
پایگاه دادهها
زبانهای برنامهنویسی
3 کارشناس امور آموزش
( (کد شغل 1274
مدیریت و برنامهریزی آموزشی
روش تحقیق و آمار
تئوریهای مدیریت (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی)
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی
4 کارشناس آمار موضوعی
( (کد شغل 1276
مفاهیم و روشهای آماری
احتمال و کاربرد آن
رگرسیون
روشهای نمونهگیری
5 کارشناس امور پژوهشی
( (کد شغل 1277
روش تحقیق
سنجش و ارزشیابی آموزشی
آمار و کاربرد آن در علوم انسانی
نظریههای جامعهشناسی و جامعهشناسی سازمانها
6 کتابدار
( (کد شغل 1287
مبانی علم اطلاعات و دانششناسی
آمار، روش تحقیق و آیین نگارش
سازماندهی اطلاعات (فهرستنویسی توصیفی، تحلیلی و رایانهای، ردهبندی، نمایهسازی و چکیدهنویسی)
منابع و خدمات مرجع (منابع مرجع عمومی و تخصصی، اصول خدمات مرجع)
فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (مبانی رایانه، فنّاوریهای وب، پایگاه داده، طراحی و مدیریت وبگاه، کتابخوانی
دیجیتال، نرمافزارهای کتابخانهای)
مدیریت اطلاعات و دانش (مدیریت کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی، مدیریت مجموعه، مدیریت دانش، علمسنجی،
سواد اطلاعاتی، بازاریابی خدمات اطلاعاتی)
7 کارشناس راه و ساختمان
( (کد شغل 1307
( 19 و 21 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ، مقررات ملّی ساختمان (مباحث 2
ایستایی، مقاومت مصالح، روسازی راه و آییننامه 2800
8 مهندسی تأسیسات
( (کد شغل 2341
تهویه مطبوع تابستانی
تأسیسات حرارت مرکزی
تأسیسات بهداشتی و الکتریکی ساختمان
تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان
9
کارشناس پذیرش و مدارک
پزشکی
( (کد شغل 2472
کدگذاری دادههای سلامت
فنّاوری اطلاعات سلامت
آمار بیمارستانی و شاخصهای بهداشتی
اصطلاحات پزشکی
بیماریشناسی
مدیریت اطلاعات سلامت
10 کارشناس هوشبری
( (کد شغل 2505
اصول و روشهای بیهوشی
بیماریشناسی
فارماکولوژی
مراقبتهای ویژه
11 برنامهنویس سیستم
( (کد شغل 3002
تحلیل و طراحی سیستم
پایگاه دادهها
زبانهای برنامهنویسی
12 حسابدار
( (کد شغل 3029
حسابداری مالی
حسابداری دولتی
بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات
مدیریت مالی
13 کارشناس امور اداری
( (کد شغل 3111
مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
مدیریت تحول سازمانی
قوانین مدیریت خدمات کشوری، کار و تأمین اجتماعی
""failha.com"telegram"09119196822""12
""failha.com"telegram"09119196822""12
""failha.com"telegram"09119196822""12
صفحه 12
ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون
14 کارشناس امور آموزشی 12
( (کد شغل 3126
مدیریت و برنامهریزی آموزشی
روش تحقیق و آمار
تئوریهای مدیریت (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی)
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی
15 کارشناس امور مالی
( (کد شغل 3133
حسابداری مالی
حسابداری دولتی
بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات
مدیریت مالی
16 کارشناس برنامه و بودجه
( (کد شغل 3145
اقتصاد کلان و مالیه عمومی
اصول حسابداری 1 و 2
تئوریهای مدیریت
بودجهریزی و حسابداری دولتی
17 کارشناس تحلیلگر سیستم
( (کد 3150
C++ برنامهنویسی پیشرفته
مهندسی نرمافزار
شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه
پایگاه دادهها
18
کارشناس راه، ساختمان و
شهرسازی 1
( (کد شغل 3167
( 19 و 21 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ، مقررات ملّی ساختمان (مباحث 2
ایستایی، مقاومت مصالح، روسازی راه و آییننامه 2800
19 کارشناس روابطعمومی
( (کد 3170
اصول روابطعمومی
مبانی ارتباطات جمعی
مبانی سازمان و مدیریت
آیین نگارش در روزنامهنگاری و روابطعمومی
20 کارشناس شبکه
( (کد شغل 3175
شبکههای کامپیوتری
امنیت شبکه
سیستمعامل
مدارهای منطقی و الکترونیکی
معماری کامپیوتر
21 کارگزین
( (کد شغل 3190
تئوریهای مدیریت و تجزیهوتحلیل سیستمها
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
قوانین مدیریت خدمات کشوری، کار و تأمین اجتماعی
22 متصدی امور دفتری
( (کد شغل 3209
مبانی علم اقتصاد
مبانی رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مالیه عمومی و بودجهریزی
مبانی روانشناسی
مبانی جامعهشناسی
23 مهندس برق
( (کد شغل 3217
مدار الکتریکی 1 و 2
ماشینهای الکتریکی 1 و 2
الکترونیک 1 و 2
بررسی سیستمهای قدرت 1
24 مهندس تأسیسات
( (کد شغل 3223
تهویه مطبوع تابستانی
تأسیسات حرارت مرکزی
تأسیسات بهداشتی و الکتریکی ساختمان
تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان
25 کارشناس امور آموزشی
( (کد شغل 3489
مدیریت و برنامهریزی آموزشی
روش تحقیق و آمار
تئوریهای مدیریت (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی)
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی
""failha.com"telegram"09119196822""13
""failha.com"telegram"09119196822""13
""failha.com"telegram"09119196822""13
صفحه 13
ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون
26 دندانپزشک
( (کد 12439
بیماریهای دهان، فک و صورت
جراحی دهان، فک و صورت
رادیولوژی دهان، فک و صورت
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
پریو
دندانپزشکی کودکان
27 پرستار
( (کد شغل 12462
مادران و نوزادان  کودکان
روان پرستاری
بهداشت جامعه
بخشهای ویژه
مدیریت
داخلی جراحی
28 ماما
( (کد شغل 12467
بارداری و زایمان 1 تا 4
بیماریهای زنان و ناباروری
بهداشت مادر و کودک
نوزادان
جنینشناسی
29 کارشناس اتاق عمل
( (کد شغل 12468
تکنیک و اصول کار در اتاق عمل
تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوقتخصصی
بیماریهای داخلی و جراحی
بیهوشی و احیای قلبی ریوی
مدیریت در اتاق عمل (قبل، حین عمل و بعد از عمل)
30 کاردان اتاق عمل
( (کد شغل 12469
تکنیک و اصول کار در اتاق عمل
تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوقتخصصی
بیماریهای داخلی و جراحی، بیهوشی و احیای قلبی ریوی
31 کاردان هوشبری
( (کد شغل 12470
اصول بیهوشی
روشهای بیهوشی
داروشناسی بیهوشی
بیماریهای داخلی و جراحی
مراقبتهای پس از بیهوشی
32 کارشناس بهداشت محیط
( (کد شغل 12476
تکنولوژی آب (شیمی و میکروبیولوژی، توزیع، انتقال و تصفیه) و فاضلاب (شیمی و میکروبیولوژی، جمعآوری و
تصفیه)
آلودگی هوا و کنترل آن و مواد زائد جامد
کلیات بهداشت محیط (بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، بهداشت پرتوها، سروصدا و مبارزه با
ناقلین)
33 کارشناس بهداشت حرفهای
( (کد شغل 12478
شناسایی عوامل فیزیکی زیانآور محیط کار
شناسایی عوامل شیمیایی زیانآور محیط کار و نمونهبرداری از آلایندههای محیطی و تجزیه نمونهها
مهندسی فاکتورهای انسانی
سمشناسی شغلی و بیماریهای ناشی از کار
ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک
34
کاردان پیشگیری و مبارزه با
بیماریها
( (کد شغل 12479
اصول و کلیات خدمات بهداشتی (بهداشت محیط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت روان،
حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، نظام عرضه خدمات)
اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی
ایمنسازی (جدیدترین برنامه ایمنسازی کشوری)
آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی
آمار زیستی و اصول کلیات اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران
35
کارشناس پیشگیری و مبارزه با
بیماریها
( (کد شغل 12480
اصول و کلیات خدمات بهداشتی (ایمنسازی، بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، بهداشت سالمندان، بهداشت روان،
تغذیه و بهداشت مواد غذایی، نظام عرضه خدمات)
آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی
آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق
اصول مدیریت و برنامهریزی بهداشتی و کلیات پزشکی
اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران
""failha.com"telegram"09119196822""14
""failha.com"telegram"09119196822""14
""failha.com"telegram"09119196822""14
صفحه 14
ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون
36 کارشناس بهداشت خانواده
( (کد شغل 12482
اصول و کلیات خدمات بهداشتی (ایمنسازی، بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، بهداشت دهان و دندان، بهداشت
سالمندان، بهداشت مدارس، نظام عرضه خدمات)
بهداشت مادر و کودک و باروری
اصول مدیریت و برنامهریزی بهداشتی
آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی
آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق
37 کاردان پرتوشناسی
( (کد شغل 12484
فیزیک رادیولوژی تشخیصی
فیزیک پرتوها
رادیوبیولوژی و حفاظت
تکنیکهای رادیوگرافی
ثبت و نمایش تصویر
38
کارشناس پرتوشناسی
(رادیولوژی)
( (کد شغل 12485
فیزیک رادیولوژی تشخیصی
فیزیک پرتوها
رادیوبیولوژی و حفاظت
تکنیکهای رادیوگرافی
مواد حاجب و ثبت و نمایش تصویر
39
کارشناس آزمایشگاه تشخیص
طبی
( (کد شغل 12487
بیوشیمی و بیوشیمی بالینی
خونشناسی و بانک خون
میکروبیولوژی (ویروس، باکتری، قارچ، انگل)
ایمونولوژی و سرولوژی
نمونهبرداری و مدیریت آزمایشگاه و ایمنی در آزمایشگاه
40 کارشناس امور اجرایی سلامت
( (کد شغل 12490
اصول و مبانی مدیریت، برنامهریزی و رفتار سازمانی
سازمان و مدیریت نظام سلامت ایران و بیمارستان
مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد سلامت
کلیات خدمات بهداشتی
41 کارشناس بیناییسنجی
( (کد شغل 12497
آنومالی دید دوچشمی
کلیات اپتومتری
بیماریهای چشمی
عدسی تماسی
اپتومتری کودکان
عینک طبی
42 کارشناس شنواییسنجی
( (کد شغل 12498
آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل
شنواییشناسی تشخیصی
شنواییشناسی توانبخشی
شنواییشناسی کودکان
43 کارشناس تجهیزات پزشکی
( (کد شغل 12502
زبان تخصصی مهندسی پزشکی
ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات مهندسی)
مدارهای الکتریکی 1 و 2
الکترونیک 1 و 2
تجزیهوتحلیل سیستمها و مقدمهای بر مهندسی پزشکی زیستی
تجهیزات عمومی بیمارستانها و حفاظت الکتریکی در سیستمهای بیمارستانی
44 پزشک عمومی
( (کد شغل 12504
بیماریهای داخلی، عفونی، روانپزشکی
جراحی عمومی و زنان و زایمان
بیماریهای کودکان
آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر
45 کارشناس هوشبری
( (کد شغل 12505
اصول و روشهای بیهوشی
بیماریشناسی
فارماکولوژی
مراقبتهای ویژه
""failha.com"telegram"09119196822""15
""failha.com"telegram"09119196822""15
""failha.com"telegram"09119196822""15
صفحه 15
ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون
46 کارآزمای اقتصاد سلامت
( (کد شغل 12533
اقتصاد خرد و کلان
آمار حیاتی و اپیدمیولوژی
اقتصاد سلامت
اصول خدمات بهداشتی
سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در ایران
47 مددکار بهداشتی و درمانی
( (کد شغل 12537
مبانی و نظریههای جامعهشناسی
مبانی توانبخشی
مددکاری اجتماعی
آسیبشناسی اجتماعی
48 پزشک متخصص (قلب و عروق)
( (کد شغل 13003
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Heart Disease / Braunwald/ W.B. Saunders/ 11th Edition / 2018)
49
پزشک متخصص (جراح
ارتوپدی)
( (کد شغل 13006
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
ارتوپدی بالغین و تکنیکهای جراحی و ستون فقرات:
Campbelle's Operative Orthopedics/ S. Terry Canale/ Mosby/ 2017
ارتوپدی اطفال:
Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/ J.A. Herring/ Sunders/ 2015
شکستگیهای اطفال و بالغین:
Rockwood & Green Fractures in Adults/ R. Bucholz./ 2015
Rockwood & Green Fractures in children/ J. Beaty,
J.Kasser/ Lippincott/ 15th edition/ 2015
2آکادمی آمریکا  8
Ortho's & Prosthosis/ AAOS
Gray's Anatomy/ آخرین چاپ
مباحث مربوط به اندامها و ستون فقرات)
50 پزشک متخصص (اطفال)
( (کد شغل 13007
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. Saunders / 2016
Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of Pediatrics/ آخرین
چاپ
مراقبتهای ادغامیافته ناخوشیهای اطفال 1395 (Mana Notebook)
راهنمای جامع مراقبتهای ادغامیافته کودک سالم 1393
دفترچه راهنمای واکسیناسیون کشوری، 1394
درسنامه مراقبتهای حیاتی و احیای پیشرفته کودکان  تألیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  اداره سلامت
کودکان  سال 1394
درسنامه احیای نوزاد  Textbook (NRP)  انجمن پزشکان نوزادان ایران با همکاری اداره سلامت نوزادان  سال
(1393
51
پزشک متخصص (اطفال  فوق
تخصصی نوزادان)
( (کد شغل 13008
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Fanar off 2014 neonatal perinatal medicine
gomella 2013 neonatology
cloherty manual of neonatology 2013
Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. Saunders / فقط بخش نوزادان / 2016
Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of Pediatrics آخرین
چاپ
دفترچه راهنمای واکسیناسیون کشوری، 1394
درسنامه احیای نوزاد  Textbook (NRP)  انجمن پزشکان نوزادان ایران با همکاری اداره سلامت نوزادان  سال
(1393
52 پزشک متخصص (بیهوشی)
( (کد شغل 13012
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Anesthesia/ R.D Miller/ 8th / Churchill Livingstone/2015 Anesthesia and Co-existing
Disease/ Robert K. Stoelting et al/ 2018
Text book of Critical Care/ Fink/ 2017)
53 پزشک متخصص (پاتولوژی)
( (کد شغل 13014
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Pathologic Basis of Disease / Robbins & Cotran / Elsevier Saunders/2015
Ackerman’s Surgical Pathology/ Rasai & Ackerman / Mosby/ 10th edition / 2011
Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods/ Richard
Mcpherson Matthew. Pincus / Elsevier Saunders / 22th edition / 2017)
54
پزشک متخصص (جراحی
عمومی)
( (کد شغل 13015
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Schwartz Principles of Surgery / McGraw-Hill / 2015
Maingot / 2012
Sabiston Textbook of Surgery / Saunders / 2017
Zollinger’s Atlas of Surgical Operations / 2011)
""failha.com"telegram"09119196822""16
""failha.com"telegram"09119196822""16
""failha.com"telegram"09119196822""16
صفحه 16
ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون
55 پزشک متخصص (رادیولوژی)
( (کد شغل 13020
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Fundamentals of Diagnostic Radiology/ Brant and Helms/ 2012
Diagnostic ultrasound/CM Rumack/2018
Whole Body CT and M.R.I/ John Haaga/ 2017 Musculos keletal Imaging,
The Requisites / Manaster, May and Disler / 2013
Sectional Anatomy for Imaging Professionals / Kelley and Petersen / 2013
The essential Physics of medical imaging Jerrold T.Bushberg 2012)
56 پزشک متخصص (روانپزشک)
( (کد شغل 13021
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock Benjamin J, Virginia A . Sadock ,
and Ruiz P. Kaplan & Sadock / 10 th edition / 2017
Synopsis of Psychiatry, behavioral sciences/clinical psychiatry, eleventh edition, 2015
Textbook of Descriptive Psychopatology, fifth edition, Femi Oyebode, 2015 (Sims’
Symptoms in the Mind).
مصوب مجمع عمومی انجمن علمی روانپزشکان ایران که در « منشور اخلاق حرفهای روانپزشکی در ایران، ویراست اول  1394 »
سایت انجمن در دسترس میباشد.
4 و 5 از کتاب قانون و روانپزشکی، تألیف دکتر سیدمهدی صابری، چاپ 1394 ، از انتشارات سازمان پزشکی ،3 ،2 ، فصول 1
قانونی کشور)
57
پزشک متخصص (زنان و
زایمان)
( (کد شغل 13022
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Williams Obstetrics/ 23th edition/ MC. Graw Hill/ 2018
Telinde’s (operative gynecology)/ 12th edition/ Williams and Wilkins/ 2015
Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility (Sperrof)/ Williams & Wilkins/
2011
Berek & Novak’s Gynecology/ 15th edition/ Williams and Wilkins/ 2012)
58 داروساز
( (کد شغل 13035
داروشناسی و سمشناسی
فارماسیوتیکس
فارماکوگنوزی
دارودرمانی بیماریها
59
کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و
بهداشتی
( (کد شغل 13104
میکروبیولوژی اختصاصی (باکتری، ویروس، انگل و قارچشناسی)
روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی (غذا، دارو و فراوردههای بیولوژیکی)
ایمنی و کلینیکال پاتولوژی
نمونهبرداری و مدیریت آزمایشگاه
60 کارشناس تغذیه
( (کد شغل 13154
تغذیه اساسی
رژیم درمانی (با تأکید بر رژیم درمانی در بخش مراقبتهای ویژه، بیماریهای کلیوی، دیالیز، پیوند، سوختگی و
بیماریهای متابولیک)
تغذیه در دورانهای مختلف زندگی و بیماریهای ناشی از سوءتغذیه
بررسی وضعیت تغذیه
فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانها
61 مسئول خدمات مالی 1
( (کد شغل 13213
حسابداری دولتی
حسابداری مالی
بودجه
مدیریت مالی
62
پزشک متخصص (طب
اورژانس)
( (کد شغل 13356
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Rosen’s Emergency medicine concepts and clinical practice 9th edition)
63 کارشناس امور دانشجویان
( (کد شغل 13358
آسیبشناسی اجتماعی
روش تحقیق
اصول و مبانی مدیریت
مبانی روانشناسی
مدیریت رفتار سازمانی
روابطعمومی
64 کارشناس پزشکی هستهای
( (کد شغل 13363
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی و رادیواکتیویته
روشهای اختصاصی پزشکی هستهای
شناخت دستگاههای پزشکی هستهای
رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها و دزیمتری پرتوها
داروسازی هستهای (رادیوفارماسی)
اصول و مبانی رادیولوژی تشخیصی و تصویربرداری مقطعی در پزشکی هستهای
""failha.com"telegram"09119196822""17
""failha.com"telegram"09119196822""17
""failha.com"telegram"09119196822""17
صفحه 17
ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون
65 کارشناس سمعی و بصری
( (کد شغل 13364
تکنولوژی آموزشی
چندرسانهایهای آموزشی
نرمافزارهای کاربردی آموزشی
کاربرد تجهیزات دیجیتال فیلمبرداری و تدوین فیلم
برنامهنویسی کامپیوتر
66
پزشک متخصص (جراحی
مجاری ادراری و
تناسلی(اورولوژی))
( (کد شغل 13365
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
کتاب جامع اورولوژی ایران/ مؤلفین: دکتر ناصر سیمفروش، دکتر اکبر نورعلیزاده، دکتر محمدحسین سلطانی/ انتشارات
تیمورزاده  نشر طبیب/ ویراست سوم  1396
،34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19 ،16 ،15 ،14 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ، شماره فصول: 1
،75 ،74 ،73 ،70 ،69 ،66 ،63 ،61 ،56 ،55 ،54 ،52 ،49 ، 47 ضمیمه، 48 ،44 ،42،43 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35
( 85 و 86 ،83 ،81 ،77 ،76
67 کاردان بهداشت خانواده
( (کد شغل 13370
اصول و کلیات خدمات بهداشتی 1 (نظام عرضه خدمات، بهداشت مادر و کودک، بهداشت دهان و دندان)
اصول و کلیات خدمات بهداشتی 2 (بهداشت مدارس، بهداشت محیط و بهداشت روان)
آمار زیستی و اصول کلیات اپیدمیولوژی
آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی
ایمنسازی (جدیدترین برنامه ایمنسازی کشوری)
اصول تغذیه
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران
68 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی
( (کد شغل 13375
بیوشیمی و بیوشیمی بالینی
خونشناسی و بانک خون
میکروبیولوژی (ویروس، باکتری، قارچ و انگل)
ایمونولوژی و سرولوژی و ایمنی در آزمایشگاه
69
پزشک متخصص (بیماریهای
عفونی)
( (کد شغل 13382
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Mandell’s Principles and Practice of Infectious Diseases/ Churchill livingstone / 2015)
70
پزشک متخصص (بیماریهای
مغز و اعصاب)
( (کد شغل 13384
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Adam’s and Victor’s Principles of Neurology /10th edition /2014
Merritt’s Neurology /13th edition /2016
DeMyer’s The neurologic examination, A Programmed text/ /7th Edition /2017
71
پزشک متخصص (جراح و
متخصص چشم)
( (کد شغل 13386
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی  تمام فصول جلد 1 تا 13 کتابهای آکادمی چشم پزشکی آمریکا سال انتشار
( 2018  2017
72
پزشک متخصص (جراح مغز و
اعصاب)
( (کد شغل 13387
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Youmans Neurological Surgery / Richard Winn / W.B. Saunders / 2017
Merritt’s Textbook of Neurology / 13 th Edition / Rowland LP. / Williams & Wilkins
/ 2016
Textbook of Medical Physiology / Guyton AC./ W.B. Saunders 2016
Gray’s Clinical Neuro Anatomy / 2011)
73
پزشک متخصص (بیماریهای
داخلی)
( (کد شغل 13388
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Harrison's Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene/ Mc Graw Hill/ 2015)
74 پزشک متخصص (پوست)
( (کد شغل 13389
مجموعه دروس (اخلاق پزشکی
Bolognia-Dermatology/Bolognia/Masby/3rd Edition/2012)
75
کارشناس بالینی فوریتهای
پزشکی
( (کد شغل 13394
فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبولانس و داروهای تجویزی از راه ورید
اورژانسهای ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن
اورژانسهای داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن
موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)
احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد لزوم
76
کاردان بالینی فوریتهای
پزشکی
( (کد شغل 13395
آناتومی، فیزیولوژی و فارماکولوژی
فرایند عملیات، ارزیابی بیمار، تروما و آشنایی با حرارت ترومایی، تصادفات، حوادث غیرمترقبه و اورژانس محیطی
اورژانسهای پزشکی شامل بیماری قلبی، مغزی و ریوی، کاهش هوشیاری و دیابت و سایر اورژانسها
اقدامات حیاتی پایه و پیشرفته و دستگاه شوک خودکار و سایر دستگاههای مورد لزوم
77 کارآزمای هماهنگی اورژانس 115
( (کد شغل 13400
داروها و تجهیزات پزشکی در آمبولانس
و پاسخ حوزه سلامت در حوادث و بلایا National Response Framework (NRF)
احیای مقدماتی و پیشرفته، طریقه استفاده از داروها و دستگاه شوک در احیا
 آییننامه پوشش فراگیر فوریتهای MCMC و EOC فرایندهای ارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و نقش
پزشکی پیشبیمارستانی
تدوین برنامه استراتژیک (تعاریف و اجزا)  بهرهوری و تدوین شاخص اندازهگیری ارزیابی عملکرد
""failha.com"telegram"09119196822""18
""failha.com"telegram"09119196822""18
""failha.com"telegram"09119196822""18
صفحه 18
ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون
78 پزشک اورژانس 115
( (کد شغل 13401
داروها و تجهیزات پزشکی در آمبولانس
National Response  MCMC و EOC فرایندهای ارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و نقش
Framework (NRF)
اورژانس بیماریهای داخلی، کاهش هوشیاری و برخورد با اورژانسهای داخلی،
اورژانسهای تروما، تریاژ در صحنه و حوادث دستهجمعی و بحران
گروههای خاص (اطفال، سالمندان و زنان باردار) و اورژانسهای محیطی
احیای مقدماتی و پیشرفته، طریقه استفاده از داروها و دستگاه شوک در احیا
79 کارشناس تریاژ تلفنی
( (کد شغل 13402
شکایات شایع اورژانس و نحوه برخورد با آنها
کاهش هوشیاری و بررسی عوامل ایجاد آن
برخورد با بیمار ترومایی و نیمهترومایی، گروههای خاص و اورژانسهای محیطی
آشنایی با احیای مقدماتی و نحوه آموزش احیا از طریق تلفن
80 مربی خدمات بهداشتی
( (کد شغل 13404
کلیات خدمات بهداشتی
آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی
برنامهریزی آموزشی، مهارتها و فنون تدریس
نظام ارائه خدمات سلامت و ارزشیابی در راستای توسعه منابع انسانی
81 کارشناس سلامت روان
( (کد شغل 13407
آسیبشناسی روانی
ارزیابی و تشخیص
رویکردهای مختلف در رواندرمانی
نظریههای شخصیت و مبانی روانشناسی
82
کارشناس حشرهشناسی و مبارزه
با ناقلین
( (کد شغل 13411
زیستشناسی عمومی و میکروبیولوژی
حشرهشناسی عمومی
بیماریهای منتقله از طریق بندپایان و سایر ناقلین
روشهای مبارزه با بندپایان و جوندگان
83 کارشناس توانبخشی فیزیکی
( (کد شغل 13418
الکتروتراپی
تمرین درمانی (مباحث عمومی و تخصصی)
بیومکانیک و کینزیولوژی
فیزیوتراپی در بیماریها (ارتوپدی، بیماریهای داخلی، روماتیسمی و اعصاب)
ارزشیابی و اندازهگیری
ارتز و پروتز
84
کارشناس فنّاوری اطلاعات
سلامت
( (کد شغل 13430
مدیریت اطلاعات بهداشتی
فنّاوری اطلاعات و کامپیوتر
کدگذاری و طبقهبندی بیماری
اصطلاحات و کلیات پزشکی
85
کاردان فنّاوری اطلاعات
سلامت
( (کد شغل 13431
مدیریت اطلاعات سلامت
فنّاوری اطلاعات و کامپیوتر
کدگذاری و طبقهبندی بیماریها
اصطلاحات و کلیات پزشکی
آمار و شاخصهای پزشکی
86 کارشناس ارتباطات و عملیات
( (کد شغل 13432
فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبولانس و داروهای تجویزی از راه ورید
اورژانسهای ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن
اورژانسهای داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن
موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)
احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد لزوم
87
کارشناس پرتودرمانی
(رادیوتراپی)
( (کد شغل 13439
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی و رادیواکتیویته
روشهای اختصاصی پزشکی هستهای
شناخت دستگاههای پزشکی هستهای
رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها و دزیمتری پرتوها
داروسازی هستهای (رادیوفارماسی)
اصول و مبانی رادیولوژی تشخیصی و تصویربرداری مقطعی در پزشکی هستهای
""failha.com"telegram"09119196822""19
""failha.com"telegram"09119196822""19
""failha.com"telegram"09119196822""19

برچسب ها : نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت 98 ,

آخرین مطالب

 

نویسندگان

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
دریافت آخرین اخبار استخدامی در ایمیل


جستجوی نمونه سوال
Google جستجوی نمونه سوال 

درباره ما


دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر (هشتمین دوره آبان 99)سوالات استخدامی آموزش و پرورش 99
سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دولتی(هشتمین دوره آبان 99) +سوالات استخدامی آموزش و پرورش99 + آموزش و پرورش
سوالات استخدامی سال 99 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
سوالات استخدامی سال 99 سازمان امور عشایر ایران
سوالات استخدامی سال 99 اداره کل پزشکی قانونی
سوالات استخدامی سال 99 وزارت جهاد کشاورزی
سوالات استخدامی سال 99 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سوالات استخدامی سال 99 سازمان حفاظت محیط زیست
سوالات استخدامی سال 99 سازمان هواشناسی کشور
سوالات استخدامی سال 99 سازمان تبلیغات اسلامی
ایجاد کننده وبلاگ : سایت تستیها
Google جستجوی نمونه سوال 


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic